Menneskesyn læringssyn i Stenmøllen

 

Pædagogiske læreplaner i Stenmøllen.

 

 

 

Menneskesyn:

Vi tror på, at barnet er født med spirer til at udvikle personlige og sociale kompetencer, sprog, motorik og intellekt.

Afhængig af rammerne omkring barnets udvikling og hvordan barnet mødes, vil disse spirer vokse og udvikle sig.

Vi anerkender børnene som unikke personer med hver deres forudsætninger. Pædagogisk tager vi afsæt i børnenes behov, styrkesider og engagementer.

Vi voksne er altid ansvarlig for den atmosfære, de rammer barnets relationer og udvikling sker i.

Vores relationer til børnene bliver det bærende element i deres udvikling og betyder at vi som personale har forskellige roller.

I nogle sammenhænge vil vi gå foran barnet, vise vej og give barnet en viden.

Andre gange vil vi gå ved siden af barnet, følge de spor og initiativer barnet tager, få de spirer barnet har i sig til at udvikle sig og samtidig give mulighed for fordybelse og eksperimenteren.

I andre sammenhænge følger vi som voksen efter barnet, det vil sige barnet går foran og sætter dagsordenen.

 

Samfundssyn:

Vi tror, at udvikling sker i en vekslen mellem individ og samfund, at vi gensidigt påvirker hinanden. Samspillet mellem individ og fællesskaber er et bærende element, og afgørende for børns trivsel og læring.

 

Læringssyn:

Læring kan ses som en livslang proces, som starter når barnet bliver født og fortsætter resten af livet. Lige fra børnene kommer til de går hjem lærer de hele tiden noget nyt. Vores pædagogiske praksis og måden vi indretter os på har stor betydning for, hvordan og hvad børnene lærer i løbet af dagen.

Vi tror at læring er en gensidig inspirationsproces. Som voksne er vi også her altid ansvarlig for den atmosfære/de rammer barnets relationer og udvikling sker i.

Som voksne skal vi vise respekt for barnets engagementer og inddrage disse i vores tilrettelæggelse af institutionsmiljøet. Vi skal sikre børnene muligheder for, at kunne indgå i forskellige børnefællesskaber. Både fællesskaber som børnene selv danner og fællesskaber som de voksne er garant for via forskellige aktiviteter. Det er vigtigt at alle børn får mulighed for et socialt tilhørsforhold i børnegruppen.

De bedste vilkår for læring er, når både børn og voksne er engagerede og når udfordring og barnets/den voksnes kompetencer er i balance (flow-begrebet).

Også i forhold til læring, tror vi det er vigtigt, at vi som voksen er i stand til både at gå foran, ved siden af og bagved barnet alt efter hvilken situation vi befinder os i.

 

Børn i udsatte positioner:

Børns deltagelse i institutionens fællesskaber er grundlaget for deres trivsel og læring. Dette siges på baggrund af en forståelse af, at børns læring foregår i et samspil mellem det selv og dets omgivelser. Når et barn søger deltagelse i et fællesskab, vil mulighederne for deltagelse være afhængig af den position, som barnet har i børnefællesskabet. Når vi taler om børn i udsatte positioner er det vigtigt, at personalet har øje for, hvordan det enkelte barns position kan ændres og forbedres. Det kan bl.a. ske ved at personalet organiserer differentierede fællesskaber. Hvor personalet har blik for, at der er adgangsmuligheder til flere forskellige typer af mindre aktivitetsfællesskaber, så alle børn får mulighed for at få erfaringer i forskellige roller og positioner. Nogle børn vil måske have gavn af, at den voksne er med til at åbne op for, at det indtager en meningsfuld rolle, ved f. eks at foreslå barnet en rolle som passer ind i legen.

Der vil stort set altid være børn som vi kan iagttage, er i en mere eller mindre udsat position. Her er det afgørende, at vi som personale er i stand til at håndterer børnenes forskellige forudsætninger, så deltagelse i betydningsfulde fællesskaber, så vidt det overhovedet er muligt, muliggøres. Det er vigtigt, at vi som personale har øje for de udsatte børns deltagelsesmuligheder. Ud over at have fokus på det enkelte barn er det mindst lige så vigtigt, at vi har fokus på forholdet mellem barnet og fællesskabet. Det betyder, at vi skal rette opmærksomheden mod legens aktiviteter og indhold. Det er nemlig nogen gange muligt, at ændre på det udsatte barns position via den måde vi tilrettelægger aktiviteter på. Blandt andet gennem personalets egen deltagelse i Stenmøllens hverdagsliv er det muligt via guidning, at fremme det enkelte barns muligheder for deltagelse i fællesskaberne.

 

 

.