Hverdagen i Stenmøllen

For at opnå en så god og rolig start på dagen som muligt, tilstræber vi at det enkelte barn får en tryg og god modtagelse.

 

I perioden fra 6.15 til 7.00 tilbyder vi morgenmad på Mariehønsestuen til de børn, der har behov for det. Herefter deler vi os i henholdsvis vuggestuen og børnehaven.

 

Vi lægger stor vægt på, at børnehavebørnene får mulighed for at lege uden voksenstyring. Det udvikler barnets selvstændighed og personlighed og skaber en sammenhæng mellem deres virkelighed og fantasi, samt mulighed for at de kan fordybe sig i legen.

Nogle børn har brug for lidt synligere rammer end andre og barnets alder og kompetencer spiller selvfølgelig en afgørende rolle for graden af medbestemmelse.

 

 

Hvad er medbestemmelsespædagogik?

 

Medbestemmelse handler for os om, at have mulighed for, at være medbestemme alene og sammen med andre. Det er de voksnes opgave at sikre, at børnene får nogle gode rammer at være medbestemmende i.

Personalets/den voksnes viden og erfaringer spiller selvfølgelig en vigtig rolle. Denne viden må børnene nødvendigvis forholde sig til. Det er de voksnes ansvar, at fortælle/vise de muligheder og begrænsninger der nu engang er. Børnene har indflydelse, men de skal tage hensyn til andre og der kan være omstændigheder, der gør, at det barnet ønsker ikke, kan lade sig gøre. Dette er også en vigtig læreproces for barnet.

Det er de voksnes opgave, at tilgodese barnets alsidige udvikling og kendskab til omverdenen. Så der vil være situationer, hvor den voksne bestemmer bestemte aktiviteter, at alle børn eller bestemte børn skal deltage, dels for at de kan opleve den enkelte situation, dels for at give dem oplevelsen af fællesskab og hensynet til andre. Barnet er f.eks. nødt til at tage med på en teatertur, hvis det skal få en viden om, hvad et teater er. Barnet er også nødt til at lære at rydde op efter sig, for egen og andres skyld.

 

Hvad betyder medbestemmelse for barnet?

 

Det enkelte barn får større frihed til at vælge sine egne aktiviteter. Der skabes grundlag for, at barnet kan udvikle sig i "eget tempo". Nogle børn har behov for en hjælpende hånd og voksenguidning for at få en god position i børnegruppen.

I hverdagen betyder det, at børnene kan være optaget af noget, foreslå noget eller den voksne kan foreslå eller påbegynde en aktivitet, som børnene kan tilslutte sig.

 

Hvad er personalets rolle?

 

Det er vigtigt, at lade børnene vælge selv, men det er ligeså vigtigt, at de voksne giver børnene oplevelser og udfordringer, som de kan inspireres af i deres leg.

Den voksne er stadig den der primært skaber rammerne for hverdagen, samt videregiver normer. Inspirationen til aktiviteter finder den voksne bl.a. ved at observere børnenes leg. Det er vigtigt, at den voksne er opmærksom på, at barnets forskellige udviklingsområder tilgodeses i de forskellige aktivitetsvalg.

En del af den inspiration der kommer fra de voksne er tilbud om ture i nærmiljøet. Det kan være en tur på biblioteket for at låne bøger eller en tur i byen for at købe ind. Det kan også være en tur til Gammelsø for at fange haletudser eller en tur til Hedeland for at spise madpakken. Alt sammen for at få kendskab til "vores by".

Vi tager på længere ture, hvor vi benytter bus og tog. Det kan være en tur i teater eller i skoven, hvor børnene får forskellige muligheder for at bruge deres sanser, deres kreativitet, deres motorik og hvor de får inspiration til deres leg og får kendskab til den verden de lever i.

 

Sang, rytmik og højtlæsning indgår som almindelige aktiviteter i dagligdagen.

 

Det er vigtigt, at personalet hjælper i konfliktløsning der hvor børnene ikke selv kan klare en opstået situation. Den voksne vurderer ofte først og holder øje med konflikten, inden der gribes ind. Mange gange er børnene gode til selv at løse problemet, hvis de får lov og tid.

Selv om vi arbejder ud fra medbestemmelsestanken, må vi understrege, at der i høj grad indgår en social tilpasning. Barnet får en mere synlig oplevelse af, hvor og hvordan det selv befinder sig i forhold til fællesskabet, når det kan finde ud af "hvem er jeg".

 

 

Hverdags-prioriteringer.

 

Udover vores målsætning og det vores hverdagshistorie beskriver, vil vi gerne fremhæve nogle områder som vi prioriterer højt i Stenmøllen.

 

Plads og rum til børnenes egen leg er vigtig. Det at lege, er noget af det mest udviklende for et barn, så vi vil gerne have et hus med de bedst mulige forudsætninger for at lege både inde og ude. Vigtige forudsætninger for gode legemuligheder er bl.a. plads og et spændende og udfordrende lege- og læringsmiljø.

 

Et godt læringsmiljø, hvor børnene får mulighed for at bruge deres krop, deres fantasi, kreativitet, nysgerrighed og deres sanser til at tilegne sig ny viden og erfaring.

Det kan f.eks. være at tegne, male, gynge, hoppe, klippe, klistre, spille spil, høre/spille musik og synge.

 

Natur/miljø. Det kan være udeliv med bålmad, tur til Hedeland med vores fiskenet, snakke omkring vigtigheden af, at vi alle passer på vores natur. Vi ønsker et hus, hvor alle har respekt og forståelse for natur og miljø. Vi affaldssorterer  og indsamler batterier, så børnene lære om vigtigheden af at passe på miljøet.

 

Ture ud af huset, med de overordnede mål at give børnene kendskab og oplevelser med: natur/miljø, kultur/teater, leg/bevægelse, indkøb/by.

Turene i børnehaven foregår enten med hele gruppen eller i mindre grupper. Nogle gange er børnene opdelt efter køn, for at give børnene en anderleds oplevelse.

Ture med vuggestuebørnene foregår ofte i små grupper, da det er vigtigt, at man har en hånd at holde i. Det giver en god oplevelse, at have en voksen næsten for sig selv. Børnene får en tryg tur, en god snak om oplevelserne og en rolig atmosfære.

 

Gode fysiske rammer for kropslig udfoldelse, som giver børnene mulighed for at bruge deres krop i hverdagen på mange forskellige måder. Det kan være ved leg på legepladsen, i motorikrummet, dans, ture til boldbanen, i Hedeland og andre steder hvor børnene kan løbe, klatre, hoppe og kravle.

 

Rytmik - kropslig udfoldelse.

 

Det er vigtigt, at børn får mulighed for at bruge deres krop meget. Dette har nemlig også betydning for børns udvikling på andre områder f.eks. sproget.

Vi prøver på, at skabe rum/plads til bevægelseslege i vores hverdag. Det kan give sig udtryk på mange måder. For det lille barn kan det, at få lov til at kravle op på et lille bord og hoppe ned derfra, være en stor udfordring, "Hvad kan jeg med min krop/hvad tør jeg".

Det kan være det at danse og spille på musikinstrumenter. Det kan være at lave en forhindringsbane i motorikrummet, hvor man bl.a. både kan balancere, hoppe, kravle og krybe.

Vi har forskellige redskaber bl.a. balancesten og hulahop-ringe som er gode at bruge når kroppen skal udfordres.

 

Vi lægger også vægt på ture ud af huset, hvor en tur på boldbanen, motocrossbanen eller en tur i skoven, kan give børnene mulighed for at bruge kroppen.

 

I vinterhalvåret har vi en gang om ugen en fast rytmikdag. Rytmik betyder for os, at vi skaber nogle rammer for børnenes udfoldelse, samtidig med at vi er opmærksomme på, hvad der "rør sig" i børnene, går med på deres ideer.

F.eks. synger vi om dyr, man møder i junglen. Nogle børn trommer med en voksen, mens resten af gruppen leger dyr. Børnene er med til, at vælge det dyr, man nu skal være. De voksne er opmærksomme på, at børnene udfører de bevægelser, de har brug for i deres udvikling, altså om de kan krybe, kravle o.s.v. Andre sange kan omhandle begreber som inde/ude, oppe/nede, bagved/foran.

 

De større børn prøver også det at "være på", at turde stå frem i fællesskabet. F.eks. at være i midten af en rundkreds og  bestemme hvilke bevægelser, vi skal gøre.